Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelsens distanssammanträde 20.6.2022 och dess sammanträde i Vasa 24–25.9.2022:

 • Nya medlemmar. Styrelsen har antagit aderton nya medlemmar i SLEF.
 • Utträde ur SLEF. Styrelsen noterade att medlemskapet i SLEF upphört för en person.
 • Extra medlemsmöte. Styrelsen beslöt att sammankalla till ett extra medlemsmöte i Terjärv för ett eventuellt beslut om försäljning av Högnabba bönehus.
 • Penninginsamlingstillstånd, Åland. Noterades att penninginsamlingstillstånd för Landskapet Åland är beviljat för perioden 1.1–31.12.2023. Tillståndets nummer är ÅLR 2022/5561.
 • Ny ekonomichef. I och med att SLEF:s ekonomichef Solveig Nylund aviserat om sin förestående pensionering sommaren 2023 har styrelsen beslutit att anställa Hannu Mäkimattila som ny ekonomichef i SLEF från 1.2.2023.
 • Avslutning på uppdrag i Främre Asien. Styrelsen har noterat att uppdraget för Tua och Torsten Sandell i Främre Asien inte förlängs utan upphör i och med utgången av år 2022. Styrelsen uttalar ett stort tack för de insatser som makarna Sandell gjort under omkring åtta år på fältet. Styrelsen förde också en diskussion om SLEF:s framtid i Främre Asien.
 • Års- och missionsfester 2023. Styrelsen gav sina synpunkter inför planeringen av SLEF:s årsfest i Karleby 29.6–2.7.2023 och SLEF:s missionsfest i Jomala 4–6.8.2023.
 • Redaktörer för Sändebudet 2023. För Sändebudet 2023 utsågs följande redaktörer: Brita Jern ansvarig utgivare, David Forsblom huvudredaktör, Brita Jern biträdande redaktör, Beatrice Nyholm annonsredaktör, Anders Bäck textbearbetare och Ove Lillas, Crealio Design, layout.
 • Medlemmar i SLEF:s organ. Styrelsen utsåg medlemmar för år 2023 i ett antal SLEF:s förtroendeorgan, samt i ett antal andra organ och fastighetsbolag.
 • Ekonomiska rapporter. Styrelsen tog del av både en ekonomisk lägesrapport och en uppföljning av föreningens placeringsportfölj.
 • Rapport från Södra Finland. Vid SLEF:s årsmöte i Helsingfors tillsattes en arbetsgrupp för att kartlägga och till styrelsen inkomma med förslag till hur verksamheten i Södra Finland och på Åland kunde utvecklas. Styrelsen tog del av arbetsgruppens rapport.
 • Rapport från Klippandirektionen. För ett år sedan tillsatte styrelsen ett nytt organ, Klippandirektionen, som fungerar som en ledningsgrupp för lägerområdet. På sammanträdet 24.9 tog styrelsen del av en grundlig rapport och lägesbeskrivning av Klippandirektionens ordförande Emil Nygård. Styrelsen förde även preliminära diskussioner kring kommande investeringsbehov på lägerområdet.
 • Rapport från Hangö. Styrelsen noterade också en rapport från garantiföreningen för Hangöskolans årsmöte 3.9.2022 och dess planer på att framöver i Hangö ordna evangelifester, bibelstudier och sångkvällar.
 • Hemlandsarbetets framtid. En diskussion fördes om hemlandsarbetets framtid.
 • Missionens styrsamtal. Noterades att det årliga styrsamtalet med Kyrkans missionscentral hållits 23.9.2022 i Helsingfors där SLEF representerades av verksamhetsledaren, missionsledaren och ekonomichefen.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav muntliga rapporter om den aktuella situationen i fråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse sammanträder nästa gång 19.11.2022 på distans. 

 

Albert Häggblom
Styrelsens sekreterare