Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelses distanssammanträde 15.2.2023:

 • Avgång från tjänst. Ekonomichef Solveig Nylund har per brev 31.1.2023 bekräftat sin avsikt att gå i ålderspension från och med 1.7.2023. Styrelsen noterade med tacksamhet ekonomichef Solveig Nylunds mångåriga insats i evangeliets tjänst genom Evangeliföreningen. För sin närmare fyrtio år långa tjänstgöring, först som missionär i Kenya och sedan som föreningens ekonomichef, kommer Nylund officiellt att avtackas i samband med SLEF:s årsfest i Karleby, fredag 30.6.2023. Fram tills dess har Nylund kollektivavtalsenlig semester.
 • Fastigheten Koskelo, mäklaruppdrag. Styrelsen gav Koskelogruppen i uppdrag att förhandla med Newsec om ett fastighetsmäklarkontrakt enligt en hybridmodell, med uppdrag om både försäljning och uthyrning av Koskelo I i Esbo. Ett kontrakt mellan SLEF och Newsec har uppgjorts som anger att industrifastigheten först sätts ut till försäljning under våren 2023 och att ifall lämpliga anbud inte erhålles därefter erbjuds för uthyrning.
 • SLEF:s organisationsplan, uppdatering. Styrelsen uppdaterade SLEF:s organisationsplan genom att komplettera den med SLEF:s partnerskap med satellit-tvnätverket SAT-7.
 • Bidrag. Styrelsen beviljade ett bidrag på 500 euro till anskaffning av dataprojektor och skärm till Åvist bykyrka.


Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde i Helsingfors 1.4.2023:

 • Nya medlemmar. Styrelsen antog tre nya medlemmar i SLEF.
 • Ny SLEF-avdelning. En ny SLEF-avdelning, SLEF:s avdelning i västra Nyland, godkändes, efter att styrelsen konstaterat att föreningens avdelningar i Hangö och Ekenäs upphört.
 • Års- och valmöteskallelse. Styrelsen beslöt att en kallelse till föreningens årsmöte och valmöte 30 juni 2023 kl. 13.30 i Kyrkbackens församlingshem i Karleby införs i Sändebudets majnummer.
 • Kollektivavtal. Noterades att ett nytt kollektivavtal för kristliga organisationer (KJTES) har godkänts av arbetsmarknadsparterna och trätt i kraft 1.3.2023. Kollektivavtalet är i kraft till 31.1.2025.
 • Missionsanslag. Noterades att Esbo kyrkliga samfällighet i motsats till tidigare år beslutit att inte utdela budgetmedel till SLEF:s missionsarbete. Sley, Folkmissionen och Såningsmannen erhöll inte heller några budgetanslag.
 • Verksamhetsberättelse 2022. Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen för år 2022.
 • Bokslut 2022. Bokslutet för år 2022 godkändes för revision.
 • Förlängd tjänstledighet, Maria Forsblom. Ungdomssekreterare Maria Forsblom beviljades förlängd tjänstledighet 1.9–31.12.2023.
 • Fortsatt tjänstgöring, Tanja Forsblom. Anställningen av ungdomssekreterare Tanja Forsblom förlängdes från 1.9.2023 till 31.12.2023 på 80 % deltid.
 • Fortsatt tjänstgöring, Simon Jern. Anställningen av Simon Jern, distriktsteolog för Åboland, förlängdes med ett år från 1.8.2023 till 31.7.2024 på 80 % deltid.
 • Fortsatt tjänstgöring, Rut Åbacka. Missionär Rut Åbacka kallades att, efter en ordinarie hemmavistelse under tiden januari till juli 2024, under tiden augusti 2024 till december 2026 tjäna som missionär i anslutning till ELCK i Kenya med placering i västra Kenya. Åbacka har tackat ja till kallelsen.
 • Fortsatt tjänstgöring, Torsten Sandell. Al Massira International (AMI) har kallat Torsten Sandell att bli koordinator för dess regionala team runtom i världen. Al Massira förmedlar grundkunskap om kristen tro utifrån ett Mellanösternperspektiv som passar båda kristna och icke-kristna. Rollen som koordinator för regionala team inom AMI syftar till att stärka de regionala Al Massira-teamens roll och tillväxt, samt att utöka antalet nätverksteam. Koordinatorn för de regionala teamen arbetar i samråd med AMI:s ledare (Director) för att uppfylla detta mål. Styrelsen beslöt att anställa Torsten Sandell för tjänst i SLEF på 70 % deltid från 1.6.2023 för tre år framåt. Inom ramen för sin anställning är Torsten Sandell på 50 % deltid anknuten till AMI och på 20 % deltid anknuten till SLEF:s arbete i Finland för besök i församlingar och SLEF:s avdelningar, bland annat för att informera om det arbete som han är engagerad i. Mellan SLEF och AMI uppgörs ett samarbetsavtal. Sandells huvudsakliga arbetsplats blir Helsingfors.
 • Sommaranställningar. Styrelsen noterade ledningsgruppens anställningsbeslut gällande sammanlagt sjutton lägerledare samt personal för lägerområdena Klippan och Fridskär.
 • SLEF:s års- och missionsfester 2023. De preliminära programmen för årsfesten i Karleby 29.6–2.7.2023 och missionsfesten i Jomala 4–6.8.2023 noterades för kännedom.
 • SLEF:s årsfest 2024. Noterades med tacksamhet att Malax församling meddelat att församlingen som medarrangör tar emot SLEF:s årsfest år 2024. Styrelsen fastställde årsfestens datum till 27–30.6.2024.
 • Evangeliska Centret, amorterat lån. Noterades att det kvarvarande lånet för SLEF:s andel av Evangeliska Centret amorterats i sin helhet den sista februari 2023 och att aktiebreven som varit pantsatta som säkerhet för lånet nu har frigjorts. Föreningens enda kvarvarande lån utgörs av omkring 700 000 euro i lån för Kiinteistö Oy Koskelo I i Esbo.
 • Evangeliska Centret, skötselvederlag. Noterades även att skötselvederlaget för Evangeliska Centret i Vasa höjts rejält till 10 euro/m2 från den 1.3.2023. Orsaken till höjningen är att FAB Evangeliska Centret Ab av skattemyndigheterna inte betraktas som allmännyttigt fastän båda ägarna är allmännyttiga organisationer, och därför tvingas fastighetsbolaget att betala fastighetsskatt.
 • Luthersalen, Vasa, uthyrd. Styrelsen noterade att föreningens forna samlingslokal i Vasa, Luthersalen, blivit uthyrd från 15.2.2023 till företaget Mumsfilibabba Shop.
 • Reserapporter. Styrelsen antecknade för kännedom rapport från missionsledningens tjänsteresa till Nairobi i Kenya samt Addis Abeba i Etiopien 6–13.3.2023. Resans två huvudsyften var att dels överlägga med Bible Translation & Literacy (BTL) och den lutherska kyrkan (ELCK) i Kenya, dels att besöka SLEF:s missionsfält i Etiopien för överläggningar med Etiopiens lutherska kyrka (EELC) och missionär Helena Sandberg. Styrelsen tog också del av missionsledningens rapport över sin tjänsteresa till Främre Asien för deltagande i Elrims partnerskapskonferens och en överläggning med Istanbuls Lutherska kyrka (ILK) den 27–28.3 samt för deltagande i SAT-7:s partnerskapskonferens den 29–31.3.2023.
 • Fride Häggbloms minnesfond. Inom utsatt ansökningstid inkom tre ansökningar om medel från Fride Häggbloms minnesfond. Styrelsen beslöt att tömma och avsluta minnesfonden genom utdelning av bidrag till de tre ändamålen.
 • Taklax bönehus, försäljning. Styrelsen beslöt att sälja Taklax bönehus inklusive tomt i Korsnäs kommun till ett symboliskt pris av 100 € till Taklax evangelisklutherska bönehusförening rf. SLEF bevarar trots försäljningen rätten att även framöver hålla möten i bönehuset.
 • Nyby bönehus, försäljning. Styrelsen beslöt att anta ett erhållet anbud på en fastighet som tidigare tjänat som föreningens bönehus i Nyby i Petalax.
 • Pjelax bönehus, försäljning. Styrelsen beslöt att anta ett erhållet anbud på en fastighet som tidigare tjänat som föreningens bönehus i Pjelax i Närpes.
 • Väster-Yttermark bönehus, försäljning. Styrelsen beslöt att anta ett erhållet anbud på en fastighet som tidigare tjänat som föreningens bönehus i Väster-Yttermark i Närpes.
 • Föreningens bankkonton. Styrelsen uttalade som en allmän strävan att avsluta sådana bankkonton som inte är nödvändiga för verksamheten och beslöt även om att vid lämpligt tillfälle avsluta tre sådana konton.
 • Vattenskadad bostad, Vasa. Noterades att en av föreningens bostäder vid Skolhusgatan 20 i Vasa drabbades av en vattenskada under hösten i form av ett sprucket avloppsrör i en av linjerna. I samband med saneringen har badrummet uppgraderats till att motsvara dagens standard. Slutsynen är genomförd.
 • Ledningsgruppens reglemente, uppdatering. Styrelsen fastställde ett uppdaterat reglemente för SLEF:s ledningsgrupp.
 • Klippans fastighetskommitté, instruktion. Styrelsen antog en instruktion för Klippans fastighetskommitté.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse sammanträder nästa gång 9.5.2023 på distans.


Albert Häggblom
styrelsens sekreterare