Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelses distanssammanträde 20.4.2022:

 • Nya medlemmar. Styrelsen antog två nya medlemmar i SLEF.
 • Missionsanslag. Noterades att Esbo kyrkliga samfällighet beviljat SLEF 15 104,22 euro i budgetanslag.
 • Verksamhetsberättelse 2021. Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen för år 2021.
 • Bokslut 2021. Bokslutet för år 2021 godkändes för revision.
 • Anna Dahlbacka, förlängd anställning. Styrelsen förlängde Anna Dahlbackas anställning som verksamhetskoordinator för SLEF Norra på 40 % deltid samt mediesekreterare på 40 % deltid på tillsvidarebasis från 1.8.2022.
 • Simon Jern, distriktsteolog för Åboland. Styrelsen noterade att Simon Jern tackat ja till en uppgift som distriktsteolog för Åboland för perioden 1.8.2022–31.7.2023, samt antog en befattningsbeskrivning för Jern.
 • Sommaranställningar. Styrelsen noterade ledningsgruppens anställningsbeslut gällande lägerledare samt personal för lägerområdena Klippan och Fridskär för kännedom.
 • Fasigheten Kokelo I, Esbo. Styrelsen noterade att den långvariga hyresgästen Eaton Power Quality Oy har sagt upp hyresavtalet med SLEF gällande fastigheten Koskelo I i Esbo att upphöra tidigast 31.12.2023. Vidare utsåg styrelsen en arbetsgrupp bestående av Albert Häggblom, Henry Nygård, Solveig Nylund (sammankallare), Mikael Still, Timo Viitala och Jonny Wargh till att arbeta för hur SLEF ska gå vidare med ärendet.
 • Fride Häggbloms minnesfond. Noterades att inga ansökningar till Fride Häggbloms minnesfond inkommit sedan en annons ingått i Sändebudet 3/22.
 • Kallelse till SLEF:s årsmöte och valmöte 2022. Beslöts att kallelsen till SLEF:s årsmöte och valmöte 1.7.2022 införs i Sändebudets majnummer. Även föredragningslistan fastställdes.
 • SLEF:s årsfest och missionsfest. Styrelsen noterade programmen för SLEF:s årsfest i Helsingfors 30.6–3.7.2022 och för SLEF:s missionsfest i Larsmo 5–7.8.2022 för kännedom.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC) 100 år. En inbjudan till att delta i EELC:s 100-årsjubileum 4–7.8.2022 i Addis Abeba noterades. Beslöts att missionär Helena Sandberg representerar SLEF vid tillfället samt att SLEF också sänder en skriftlig hälsning.
 • Reserapporter. Missionsledningen Brita Jern och Albert Häggbloms reserapport från en tjänsteresa till Etiopien och Kenya 21.3–8.4.2022 antecknades för kännedom. Likaledes antecknades Göran Stenlunds rapport från SAT-7:s konferens på Cypern 23–25.3.2022 för kännedom.
 • Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse sammanträder nästa gång 20.6.2022 på distans.

Albert Häggblom
styrelsens sekreterare