» 

 » 

15. Jesus och barnen, Mark 10:13–16

15. Jesus och barnen, Mark 10:13–16

Inledning: På Jesu tid skedde omskärelsen av pojkar, den rit som gjorde att de upptogs som medlemmar av Guds folk, redan på den åttonde dagen efter födelsen. I övrigt hade barnen inte någon nämnvärt god ställning i samhället. Det grekiska ord som används här, ”pais”, betyder barn i alla åldrar, också spädbarn.

 1. När du ser på dina egna barn eller på dina vänners barn, tycker du att det är lätt att tro att Guds rike tillhör sådana som de? Varför ja/nej?

 2. Ge olika skäl till varför föräldrarna i vår text kom med sina barn till Jesus, rentav med små spädbarn som inte förstod någonting av hans undervisning.
  • Av vilka orsaker skulle du kanske vilja föra dina barn till Jesus?
  • Varför var de flesta mammor då, liksom idag, inte intresserade av att komma med sina barn till Jesus?
 3. Varför blev inte lärjungarna glada över att man kom med barn till Jesus?
  • Ingen annanstans används i grundtexten verbet “bli förargad” om Jesus, utom i det här sammanhanget. Vad var det i den här situationen som speciellt förargade honom?
 4. Att komma med barnen till Jesus, betyder i vår situation att man leder dem i kontakt med bibelordet. Varför ser inte ens kristna föräldrar alltid till att deras barn får höra Bibelns ord hemma och i söndagsskola, på läger o.s.v.?
  • Fundera ut konkreta sätt för dig att föra dina barn/barnbarn/syskonbarn/fadderbarn o.s.v. till Jesus, det vill säga till nådemedlen (Bibeln, dopet, nattvarden).
 5. Varför kommer ett barn till Guds rike före en vuxen?

 6. Vilket är barnets sätt att ta emot en gåva? Jämför det med den vuxnes sätt.
  • Hur tar ett barn emot den största gåva Gud ger, vänskapen med Jesus och syndernas förlåtelse? Hur tar en vuxen emot den gåvan? Vilket ljus kastar det här bibelstället över tidpunkten för dopet? (vuxendop/barndop)
 7. Föreställ dig det rike som tillhör endast barnen (t.ex. den vård man får där, förpliktelser som man bör sköta, o.s.v.). Vad lär oss den här texten då om Guds rike?

 8. Jesus sa en gång: “Om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket.” (Matteus 5:20) Nu säger han ändå att också barnen kommer dit. Hur kan vi förklara den här skenbara motsägelsen?

 9. De barn som Jesus välsignade blev vuxna ungefär tjugo år senare. En del av dem blev goda människor, andra onda, en del blev lyckliga, andra olyckliga. Tror du att välsignelsen från Jesus hade någon bestående betydelse för dem? Om den hade det, vilken var den i så fall? Vilken betydelse hade den här välsignelsen senare för föräldrarna, när svårigheter i livet drabbade deras barn?

Glädjebudskap: Kanske föräldrarna i texten senare tänkte så här: “Jesus glömmer aldrig mitt barn, som han en gång välsignade.” På samma sätt får också du tänka, när det gäller dina egna barn.