church interior

SLEF:s trosgrund

Svenska Lutherska Evangeliföreningens verksamhet bygger på Bibeln och den lutherska bekännelsen, som innefattar följande grundläggande sanningar:

1.  Den treenige Guden
Den treenige Guden – Fadern, Sonen och Anden – är den ende sanne Guden. Gud är evig, allsmäktig, närvarande överallt, helig, barmhärtig, god och kärleksfull. Gud har genom sitt Ord skapat hela världen och uppehåller den.

2.  Bibeln
Människan kan möta Gud i naturen, samvetet och historien, men denna allmänna uppenbarelse är inte tillräcklig till frälsning. Därför har Gud talat till oss i sitt ord. Bibeln är Guds inspirerade och ofelbara ord, som ger oss en rätt och tillräcklig kunskap om Gud och hans vilja. Bibeln innehåller Guds lag och är den högsta normen för kristen tro och kristet liv. Samtidigt är Bibeln ett nådemedel, som förmedlar evangeliet, Guds gåva till oss i Jesus Kristus, och skapar tro i våra hjärtan. Bibelns centrum är Jesus Kristus.

3.  Människan
Gud skapade människan god, till sin avbild, men hon var olydig mot sin Skapare och föll i synd. Även efter syndafallet är vi människor Guds avbild och kan göra mycket gott på det medmänskliga planet. På grund av vår synd kan vi däremot inte tro på Gud eller frälsa oss själva i egen kraft. Oberoende av ålder, kön, ras eller andra egenskaper är alla människor älskade av Gud och har samma värde inför honom.

4.  Jesu person och gärning
Jesus Kristus är sann Gud och sann människa, avlad av den helige Ande och född av jungfrun Maria. Jesus är en historisk person, som levde ett syndfritt liv, led och dog på korset, uppstod ur graven och for upp till himlen, där han nu ber för oss. Kristi försoningsverk gäller alla människor i alla tider. Därför tillber vi honom och upphöjer hans namn.

5.  Kyrkan
Kyrkan är inte i första hand en organisation, utan de heligas gemenskap. Den består av alla döpta människor som tror på Jesus Kristus. Kyrkan finns där evangeliet förkunnas rent och sakramenten förvaltas rätt. Kyrkan är till sitt väsen en, helig, allmännelig och apostolisk. I kyrkan finns olika ämbeten, tjänster och nådegåvor som uppbygger Kristi kropp.

6.  Dopet
Dopet är ett sakrament, en helig handling, som förmedlar Kristus och hans gåvor till oss. I dopet föds vi på nytt, förenas med Kristus och blir delaktiga av honom och hans gärning. Dopets gåva behöver tas emot i tro. Men om vi i otro vänder Kristus ryggen, får vi ändå komma tillbaka till det förbund som han slöt med oss i dopet och behöver inte döpas på nytt.

7.  Nattvarden
Nattvarden är ett sakrament som Kristus har instiftat. I nattvarden får vi del av Kristi sanna kropp och blod, och därmed också del av syndernas förlåtelse och det eviga livet. Nattvarden stärker det andliga livet och blir till välsignelse för alla som tar emot den i tro.

8.  Tro och helgelse
Den helige Ande kallar oss människor till omvändelse och tro på Jesus Kristus. Tron är en livsgemenskap mellan Jesus Kristus och den troende. Tron är en Guds gåva, som Gud ger oss genom Ordet och Anden. Tron innebär framför allt att vi förtröstar på Guds ord och löften. Den rättfärdighet som vi äger i Jesus Kristus är den enda som gäller inför Gud. På en sann tro följer ett liv i helgelse och goda gärningar som görs i vardagen. Förmaningar till ett liv i helgelse är nödvändiga, därför att vi kristna är tröga att leva enligt Guds goda vilja. Att få be om Guds hjälp i livets alla skiften är en stor förmån.

9.  Mission och evangelisation
Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Därför är alla kristna delaktiga av uppdraget att genom evangeliet göra alla folk till Jesu lärjungar. Vi sprider evangeliet för att Jesus har befallt oss att göra det, för att han har sonat alla människors synder, och för att han är den enda vägen till Gud. Den helige Ande utrustar oss och leder oss i arbetet med att sprida evangeliet och på olika sätt hjälpa våra medmänniskor.

10.  Jesu återkomst
Vid tidens slut skall Jesus komma tillbaka till jorden i synlig gestalt, för att kroppsligen uppväcka alla döda och hålla en rättvis dom. De som trott på Kristus får evigt liv som gåva, men de som levt i otro döms till att för evigt vara skilda från Gud. Sedan skall Gud enligt sitt löfte skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

[SLEF:s trosgrund fastställdes 28.9.2013 av SLEF:s styrelse.]