Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelsens distanssammanträden 12.10.2022 och 19.11.2022:

 • Nya medlemmar. Styrelsen har antagit fyra nya medlemmar i SLEF.
 • Extra medlemsmöte. Styrelsen beslöt att sammankalla till ett extra medlemsmöte för att ta ställning till försäljning av fastigheten Taklax bönehus och en tomt i Korsnäs kommun.
 • Stiftskollekter. Noterades att Kyrkostyrelsens plenum beslutit att SLEF under år 2023 erhåller två fastställda stiftskollekter till föreningens missionsarbete (2.4.2023 och 15.10.2023) samt en kollekt till barn- och ungdomsarbetet på en valbar kollektdag.
 • Bidrag. Noterades att Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr har beviljat SLEF ett bidrag om 2 000 euro för planerandet och genomförandet av höstlägret för ungdomar på lägerområdet Klippan.
 • ABGN 2023. Lördagen den 12 augusti 2023 planeras den femte upplagan av American Bluegrass Gospel Night (ABGN) att ordnas på lägerområdet Klippan i Monäs, Nykarleby. Målsättningen är liksom tidigare (1) att samla många människor till ett proffsigt och samtidigt lekfullt evenemang byggt på kristen grund, (2) att skapa ett forum för ett frivilligarbete där ung och gammal tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål samt (3) att generera ett ekonomiskt överskott till förmån för barn- och ungdomsverksamheten på lägerområdet Klippan.
 • Överläggning med Sley. Noterades att en överläggning mellan SLEF och Sley ägt rum i Helsingfors 16.11.2022. SLEF representerades av verksamhetsledaren, hemlandsledaren och missionsledaren.
 • Jubileumskortfilmer. Med anledning av SLEF:s 100-årsjubileum har ett antal program som belyser föreningens verksamhet sammanställts. Serien har getts det övergripande namnet I går, i dag och i evighet. Det första programmet lanserades på SLEF:s YouTube-kanal tisdag 8.11.2022, och därefter publiceras ett program per vecka.
 • Kyrklig missionsorganisation. Noterades att kyrkomötet godkänt Evankelinen Lähetysyhdistys (ELY) som kyrkans åttonde officiella missionsorganisation.
 • Resetjänst. Styrelsen noterade med tacksamhet att Torsten Sandell tackat ja till styrelsens kallelse till resetjänst i SLEF på 80 % under tiden 1.1–31.5.2023. Samtidigt beslöts att Tua Sandell anställs i resetjänst i SLEF mot arvode och reseersättning under samma tidsperiod.
 • Reserapport. Reserapporten från verksamhetsledarens och missionsledarens besök på Cypern 1–5.11.2022 noterades för kännedom. Resans syfte var att bekanta sig med SLEF:s färskaste missionsuppdrag inom satellit-tv-nätverket SAT-7 och att uppgöra dithörande avtal samt för att träffa Mirjam Stenlund, SLEF:s utsända på Cypern.
 • Ny webbplats. Noterades att SLEF:s nya webbplats lanserats 31.10.2022. Till nyheterna hör bland annat ett mediebibliotek, en regelrätt nätbutik med SLEF-Medias produkter och en rejält förnyad händelsekalender.
 • Testamente. Noterades med tacksamhet att föreningen ihågkommits i ett testamente efter avlidna Gunhild Westberg från Korsnäs.
 • Lutherska Evangeliföreningen i Finlands 150 års–jubileum. År 2023 är det 150 år sedan Lutherska Evangeliföreningen i Finland grundades. Styrelsen fastställde mottot för det svenskspråkiga firandet av jubileumsåret till Med Jesus mot framtiden! Styrelsen gav också allmänna synpunkter på firandet av 150-årsjubileet samt på programmet för Evangeliskt Forum 21.1.2023.
 • Budget 2023. Budgeten för år 2023 fastställdes. Samtidigt noterade styrelsen att det kan uppstå behov av att revidera budgeten under år 2023, beroende på hur läget med fastigheten Koskelo I i Esbo utvecklar sig.
 • Reglemtent för SLEF:s avdelningar. Ett nytt reviderat reglemente för SLEF:s avdelningar antogs med ikraftträdande från 1.1.2023. Enligt det nya reglementet kan endast små avdelningar med högst tolv medlemmar välja att företrädas av en kontaktperson. Alla övriga avdelningar bör välja en styrgrupp som ansvarar för avdelningen. Därtill förstärktes formuleringen gällande insamlingen av medel till SLEF – föreningens penninginsamlingstillstånd tillåter nämligen inte att det inom föreningens verksamhet insamlas medel till något annat ändamål än SLEF:s egen verksamhet.
 • Försäljning av Högnabba bönehus. Styrelsen noterade beslutet som det extra medlemsmötet 6.10.2022 fattade, att Högnabba bönehus kan säljas.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav muntliga rapporter om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse sammanträder nästa gång 20.1.2023 i Vasa.


Albert Häggblom
styrelsens sekreterare