Koskelo-fastigheten såld

Många som har varit med i SLEF en längre tid har kanske hört ordet Koskelo. Hos oss har det ordet förknippats med den industrifastighet som inköptes till föreningen i början av 1990-talet.

Inkomsterna från den placeringen var under de första åren inte alltid så jämna, men under de senaste dryga 20 åren har föreningen haft fastigheten uthyrd till 100 % till en och samma hyrestagare, och fram tills nyligen med långa hyreskontrakt.

En eventuell förändring började SLEF:s styrelse ana sig till under år 2020 när förhandlingar resulterade i ett nytt hyresavtal som skulle gälla tills vidare med 21 månaders uppsägningstid. I mars ifjol stod vi inför det faktum att hyrestagarna hade sagt upp hyresavtalet med ikraftträdande 31.12.2023. Hyrestagarna hade helt enkelt vuxit sig ur fastigheten och beslutit sig för att bygga nya nästan dubbelt så stora utrymmen för sina behov.

Under de senaste åren har Koskelo varit ett ständigt återkommande ärende i SLEF:s styrelse. Grundfrågan har varit om vi ska behålla fastigheten och försöka ha den uthyrd eller om vi ska försöka sälja den. En av styrelsen tillsatt Koskelo-arbetsgrupp har verkat under flera år och förhandlat med olika aktörer som varit intresserade av fastigheten. Styrelsen har också under de senaste åren tagit ställning till konkreta köpeerbjudan den utan att någon försäljning kunnat ros i hamn.

I början av detta år diskuterade SLEF med fyra fastighetsmäklare som handhar både uthyrning och försäljning av dylika objekt.

När det gäller eventuell uthyrning hade alla i stora drag samma uppfattning: Det skulle vara osannolikt att hitta en hyresgäst som vore villig att hyra hela fastigheten, det kunde dröja innan vi hittar hyresgäster, byggnaden skulle behöva ombyggnadsarbeten och renoveringar för minst en miljon euro – eventuellt flera miljoner – för att passa eventuella nya hyrestagares behov, så byggnaden som är över 30 år gammal kunde stå helt eller delvis tom under en obestämd tid med löpande underhållskostnader.

Ifall SLEF skulle ha gått in för detta alternativ skulle framtiden ha tett sig mycket osäker, och vi skulle ha blivit tvungna att koncentrera ännu mer av vårt kapital i Koskelo i stället för att sprida på riskerna i våra investeringar.

Därför beslöt SLEF:s styrelse i februari 2023 att i första hand försöka få fastigheten såld. Fastigheten bjöds ut till cirka 80 fastighetsinvesterare, varav tolv bekantade sig med fastigheten på plats. Vi fick tre köpeanbud, och i maj 2023 beslöt styrelsen att inleda försäljningsförhandlingar med den köparkandidat som gett det bästa erbjudandet. Därefter följde några månader med intensiva förhandlingar där SLEF anlitade experthjälp av både en fastighetsmäklarbyrå och en juristbyrå. Den 3 augusti 2023 undertecknades köpeavtalet i Helsingfors, för SLEF:s räkning av verksamhetsledaren och ekonomichefen. Koskelo-fastigheten var såld.

Vad betyder det här för SLEF framöver?

Koskelo-placeringen har under de senaste åren gett en avkastning på omkring 12,6 %, och denna avkastning har täckt vårt verksamhetsunderskott. Placeringsverksamheten väntas framöver ge omkring 450 000 euro mindre per år jämfört med om allt skulle fortsätta som tidigare. Den summan utgör en dryg femtedel av vår årsomsättning.

Om vi ingenting gör kommer vi på några år att äta upp vårt kapital och sedan vara utan den placeringsverksamhet som under årtionden täckt vårt verksamhetsunderskott.

Därför tvingas SLEF nu att se över sin verksamhet och sin ekonomi. Kunde vi hitta nya inkomstkällor? Kunde vi även samtidigt få en större lönsamhet i vår verksamhet? Kunde vi bli av med sådana utgifter som kanske inte är nödvändiga? Kan vi ordna vår verksamhet på andra sätt som sparar på kostnader? Vilka uppgifter ska föreningen ha anställd personal för, och vad kan skötas på frivillig basis?

En intensifierad regelbunden bevakning av den ekonomiska situationen har påbörjats. Styrelsen har också tillsatt ”Styrelsens ekonomigrupp” bestående av Ingvar Dahlbacka, Albert Häggblom, Hannu Mäkimattila, Göran Stenlund och Susanna Åbacka. Den analyserar verksamheten och ekonomin, samlar in idéer och samordnar arbetet för att ge beslutsunderlag för styrelsen.

Budgetarbetet för inkommande år har påbörjats. Föreningens styrelse har på sitt sammanträde i Åbo den 9–10 september dragit upp de ekonomiska riktlinjerna för de kommande tre åren, och beslutit att försöka nå balans i ekonomin inom en treårsperiod åren 2024–2026.

SLEF:s medlemmar och vänner har under lång tid understött föreningen med förböner, tid och engagemang i frivilliguppgifter samt med ekonomiska bidrag och gåvor, och på så sätt verkat för dess vision att ut breda evangeliet till alla! Nu är detta om möjligt ännu mer angeläget.

Skörden är stor i Guds rike. I vårt eget land växer det upp nya generationer, som har en allt sämre kunskap om kristen tro och som inte hört evangeliet om Jesus. Samtidigt finns allt fler ensamma människor i alla åldrar, och ytterligare många som börjat känna sig församlingslösa och som har ett växande behov av kristen gemenskap. I andra länder står dörrar öppna för oss att sprida evangelium.

Må vi därför inte tröttna utan frimodigt fortsätta arbetet. ”Framåt i Jesu namn, tiden är kort!” (Sionsharpan 440)

Albert Häggblom, SLEF:s verksamhetsledare

Artikeln utgör ledare i Sändebudet nummer 9/2023.