» 

 » 

6. Jesus möter en mördare, Luk 23:32–43

6. Jesus möter en mördare, Luk 23:32–43

Inledning: I Romarriket korsfäste man brottslingar bara om de gjort sig skyldiga till verkligt grova brott. Vi kan alltså anta att de här två männen t.ex. hade mördat mot betalning.

 1. Varför är allt fler unga i dag våldsamma och mobbar andra?
 2. Fundera ut olika skäl till varför de här två männen hade kommit in på brottets väg.
 • Vad kunde ha fått de två att stanna upp med sin brottsliga karriär, innan det var för sent?
 • Varför slutar inte heller vi alltid upp med ett beteende, även om vi vet att beteendet är skadligt för oss själva och för andra?
 1. Brottslingarna såg Jesu korsfästelse på närmare håll än någon annan. Vad var det som de speciellt fäste uppmärksamhet vid i Jesu ord och beteende? (v. 34–38)
 • Vad var det för speciellt med de anklagelser som riktades mot Jesus? (v. 35–38)
 • Skulle du kunna be för din värsta fiende på det sätt som Jesus gjorde? (v. 34)
 1. Vad var det som fick den ena brottslingen att inse sina synder och erkänna att det straff han fick var rättvist? (v. 41)
 • Varför erkände den andre inte ännu heller sina synder, utan fortsatte att håna Jesus? (v. 39)
 1. Hur kunde den ene brottslingen se den korsfäste Jesus som kung? (v. 37–38, 42)
 • Jämför den korsfäste Jesus med kungar av den här världen.
 1. Vers 42 innehåller en kort bön. Varför bad rövaren inte direkt att få komma till Jesu rike?
 • Varför är det så viktigt för oss människor, att någon vi älskar kommer ihåg oss när vi lider?
 1. Vad tror ni rövaren tänkte, när han fick höra Jesu svar i vers 43?
 • När kom rövaren till tro?
 1. Fundera över hur de sista timmarna var för den troende rövaren, innan romarna kom och slog sönder benen på honom och han kvävdes ihjäl. (Var han lycklig eller olycklig?)
 • Ett hurdant vittnesbörd lämnade den troende rövaren efter sig till sin familj, sin omgivning och eftervärlden?

Glädjebudskap: Porten till paradiset hade allt sedan Adams och Evas dagar varit stängd för syndare. Nu öppnades den, så att en mördare fick gå in. Men i stället blev Jesus tvungen att gå in genom en annan port, porten till dödsriket …