Ge evangeliet i arv!

Barn- och ungdomsläger med Jesus i centrum. Översättning av Bibeln till nya språk. Hjälp till de fattigaste på den kenyanska landsbygden. Se där några smakprov på SLEF:s mångsidiga arbete, som präglas av den gemensamma målsättningen är att föra ut evangeliet till alla. Vill du med ett testamente vara med om att förverkliga vår vision?

Ett testamente är ett formellt dokument där du informerar de efterlevande om hur du vill att din egendom används. Det lönar sig att göra upp ett testamente ifall den lagenliga arvsordningen inte leder till ett sådant resultat som du önskar. Utan ett testamente är det arvsordningen som avgör vem som får egendomen. Ifall det inte finns någon arvinge och du inte upprättat ett testamente går ditt arv till staten. Våra bröstarvingar har enligt lag rätt till minst laglotten, det vill säga hälften av arvslotten, men annars kan du fritt bestämma vad du vill göra med din egendom.

Ett testamente kan gälla allt slags egendom: pengar, fastigheter, värdepapper och så vidare. Med hjälp av ett testamente kan du förklara din vilja avseende ägande-, besittnings- och nyttjanderätt. Du kan också precisera olika villkor och förutsättningar.

Via ett så kallat allmänt testamente gör man inga speciella bestämmelser angående arvtagarens rätt till egendomen. I ett allmänt testamente kan du ge någon person eller organisation full äganderätt till hela din egendom eller till del av den. Via ett så kallat specialtestamente kan du däremot noggrant förklara och avgränsa vilken del av din egendom du vill ge en mottagare. Det kan gälla till exempel ett föremål eller en summa pengar.

Några ord på vägen om du överväger att testamentera:
  • Fundera på vad din egendom består av och hur du skulle vilja fördela den.
  • Identifiera de viktigaste människorna för dig och överväg om det finns organisationer som du uppskattar.
  • Allmännyttiga organisationer i Finland, såsom SLEF, betalar inte arvsskatt på gåvor som mottagits genom testamenten.
  • Du kan själv upprätta ett testamente, men det är av flera skäl klokt att söka juridisk hjälp. Formkrav är viktiga för testamenten – om dessa inte uppfylls kan testamentet betraktas som ogiltigt.
  • Ett testamente bör vara i skriftlig form och undertecknas i närvaro av två ojäviga vittnen.
  • Du har rätten att när som helst ändra eller annullera ditt testamente, men ändringar måste uppfylla formkraven.
  • Förvara testamentet på ett säkert ställe, till exempel ett bankfack, så det kan enkelt hittas efter din bortgång.


Kontakta gärna SLEF:s verksamhetsledare Albert Häggblom (+358 50 537 5790, ) om du har frågor kring testamentsdonationer till oss.

SLEF deltar i Förbundsarenans kampanj Framtidsgåvan, som pågår 15.1–30.5.2024. Kampanjen informerar om och uppmuntrar till testamenterande till allmännyttiga organisationer i Svenskfinland. För mer info om kampanjen, klicka här.